website:vietlottmoi.com
website xổ số: vietlottt

Một Con giáp một mã công khai 100%

liên hẹ 1 trong những con giáp:@vietlottmoi

  • Power 6/55 9 con giáp 5 mã số
kỳ 115 6 con giáp bao trúng:Thân Tuất Ngọ Mão Hợi Sửu
kỳ 115 3 con giáp bao trúng:Thân Tuất Ngọ
kỳ 115 1 con giáp bao trúng:Thân
kỳ 115 10 mã bao trúng:45.09.21.19.23.14.26.16.06.30
kỳ 115 5 mã bao trúng:45.09.21.19.23
 
kỳ 114 6 con giáp bao trúng:Thìn Dậu Tỵ Tý Thân Mão
kỳ 114 3 con giáp bao trúng:Thìn Dậu Tỵ
kỳ 114 10 mã bao trúng:35.13.20.24.01.14.17.09.36.06
kỳ 114 5 mã bao trúng:35.13.20.24.01
 
kỳ 113 6 con giáp bao trúng:Hợi Thân Thìn Mùi Tý Ngọ
kỳ 113 3 con giáp bao trúng:Hợi Thân Thìn
kỳ 113 1 con giáp bao trúng:Hợi
kỳ 113 10 mã bao trúng:06.30.21.13.18.17.35.14.15.44
kỳ 113 5 mã bao trúng:06.30.21.13.18
 
kỳ 112 6 con giáp bao trúng: Thìn Mùi Dần Tuất Mão
kỳ 112 3 con giáp bao trúng:Tý Thìn Mùi
 
kỳ 111 6 con giáp bao trúng:Dậu Ngọ Hợi Tỵ Tuất Thân
kỳ 111 3 con giáp bao trúng:Dậu Ngọ Hợi
kỳ 111 1 con giáp bao trúng:Dậu
kỳ 111 10 mã bao trúng:32.18.44.23.08.31.19.33.09.06
kỳ 111 5 mã bao trúng:32.18.44.23.08
 
kỳ 110 6 con giáp bao trúng:Tuất Dần Mão Sửu Dậu
 
kỳ 107 6 con giáp bao trúng:Mùi Ngọ Mão Dậu Hợi Thân
kỳ 107 3 con giáp bao trúng:Mùi Ngọ Mão
 
kỳ 106 10 mã bao trúng:54.21.49.30.42.31.01.04.40.55
 
kỳ 105 6 con giáp bao trúng:Tý Thìn Tuất Hợi Dậu Sửu
 
kỳ 102 6 con giáp bao trúng:Tỵ Tuất Hợi Tý Mùi Mão
 
kỳ 099 6 con giáp bao trúng:Hợi Sửu Tý Thân Mão Tuất
kỳ 099 3 con giáp bao trúng:Hợi Sửu Tý
kỳ 099 1 con giáp bao trúng:Hợi
kỳ 099 10 mã bao trúng:50.29.21.26.06.43.16.14.31.09
kỳ 099 5 mã bao trúng:50.20.21.26.06
 
kỳ 098 6 con giáp bao trúng: Sửu Hợi Mùi Mão Thân
kỳ 098 3 con giáp bao trúng: Sửu Hợi
kỳ 098 1 con giáp bao trúng:
 
kỳ 097 6 con giáp bao trúng:Thìn Tỵ Ngọ Tuất Hợi
 
kỳ 096 6 con giáp bao trúng:Thìn Tỵ Mão Hợi Tý Dần
kỳ 096 3 con giáp bao trúng:Thìn Tỵ Mão
 
kỳ 095 6 con giáp bao trúng:Sửu Tỵ Mùi Thân Tuất Hợi
 
kỳ 093 10 mã bao trúng:27.11.32.23.14.49.33.08.02.40
 
kỳ 091 6 con giáp bao trúng:Mùi Tỵ Thìn Dậu Tuất Dần
 
kỳ 090 6 con giáp bao trúng:Ngọ Sửu Mão Tuất Tỵ Mùi
 

liên hẹ 1 trong những con giáp:@vietlottmoi

  • Power 6/55 - 6 con giáp đặc biệt
kỳ 115 6 con giáp [Thân Tuất Ngọ Mão Hợi Sửu] Xổ:
kỳ 114 6 con giáp [Thìn Dậu Tỵ Tý Thân Mão] Xổ: Dậu 20
kỳ 113 6 con giáp [Hợi Thân Thìn Mùi Tý Ngọ] Xổ: Hợi 18
kỳ 112 6 con giáp [Tý Thìn Mùi Dần Tuất Mão] Xổ: Thìn 37
kỳ 111 6 con giáp [Dậu Ngọ Hợi Tỵ Tuất Thân] Xổ: Dậu  08
kỳ 110 6 con giáp [Tuất Dần Mão Sửu Dậu Tý] Xổ: Dậu 44
kỳ 107 6 con giáp [Mùi Ngọ Mão Dậu Hợi Thân] Xổ: Mão 14
kỳ 105 6 con giáp [Tý Thìn Tuất Hợi Dậu Sửu] Xổ: Hợi 18

liên hẹ 1 trong những con giáp:@vietlottmoi

  • Power 6/55 - 16 Mã đặc biệt
kỳ 115[16 mã đặc biệt] Xổ :?
45.09.21.19.23.14.26.16
06.30.01.36.41.33.02.54
kỳ 114[16 mã đặc biệt] Xổ : 20
35.13.20.24.01.14.17.09
36.06.31.16.45.08.48.41
kỳ 113[16 mã đặc biệt] Xổ : 18
06.30.21.13.18.17.35.14
15.44.45.49.54.53.11.10
kỳ 112[16 mã đặc biệt] Xổ : 37
05.13.29.41.10.31.26.25
34.30.28.35.37.46.02.27
kỳ 111:[16 mã đặc biệt] Xổ : 08
32.18.44.23.08.31.19.33
09.06.54.12.07.45.05.10
kỳ 106:[16 mã đặc biệt] Xổ : 01
54.21.49.30.42.31.01.04
40.55.24.18.36.23.45.20
kỳ 103:[16 mã đặc biệt] Xổ : 31
47.23.35.26.38.15.40.20
09.13.10.16.22.31.37.50

liên hẹ 1 trong những con giáp:@vietlottmoi

  • Power 6/55 - BÍ MẬT NỘI BỘ

  • Power 6/55 tự chọn 3 số đầu
Đầu 0: 01、02、03、04、05、06、07、08、09
Đầu 1: 10、11、12、13、14、15、16、17、18、19
Đầu 2: 20、21、22、23、24、25、26、27、28、29
Đầu 3: 30、31、32、33、34、35、36、37、38、39
Đầu 4: 40、41、42、43、44、45、46、47、48、49
Đầu 5: 50、51、52、53、54
kỳ 115: 3 số đầu đặc biệt [1,2,3] Xổ:
kỳ 114: 3 số đầu đặc biệt [0,2,3] Xổ: 20
kỳ 113: 3 số đầu đặc biệt [0,1,4] Xổ: 18
kỳ 112: 3 số đầu đặc biệt [1,2,3] Xổ: 37
kỳ 109: 3 số đầu đặc biệt [3,4,5] Xổ: 41
kỳ 108: 3 số đầu đặc biệt [1,3,4] Xổ: 37

liên hẹ 1 trong những con giáp:@vietlottmoi

  • Power 6/55 Chẵn Lẻ đặc biệt
 Lẻ:01、03、05、07、09、11、13、15、17、19
21、23、25、27、29、31、33、35、37、39
41、43、45、47、49、51、53、55
Chẵn:02、04、06、08、10、12、14、16、18、20
22、24、26、28、30、32、34、36、38、40
42、44、46、48、48、50、52、54
Kỳ 115 Chẵn Lẻ đặc biệt <Chẵn> Xổ:
Kỳ 114 Chẵn Lẻ đặc biệt <Chẵn> Xổ:20
Kỳ 113 Chẵn Lẻ đặc biệt <Chẵn> Xổ:18
Kỳ 112 Chẵn Lẻ đặc biệt <Lẻ> Xổ:37
Kỳ 111 Chẵn Lẻ đặc biệt <Chẵn> Xổ:08
Kỳ 110 Chẵn Lẻ đặc biệt <Chẵn> Xổ:44
Kỳ 107 Chẵn Lẻ đặc biệt <Chẵn> Xổ:14
  • Power 6/55 6 số Đuôi bao trúng
Đuôi 1 :01、11、21、31、41、51
Đuôi 2 :02、12、22、32、42、52
Đuôi 3 :03、13、23、33、43、53
Đuôi 4 :04、14、24、34、44、54
Đuôi 5 :05、15、25、35、45、55
Đuôi 6 :06、16、26、36、46
Đuôi 7 :07、17、27、37、47
Đuôi 8 :08、18、28、38、48
Đuôi 9 :09、19、29、39、49
Đuôi 0 :10、20、30、40、50
kỳ 115: 6 đuôi [1,39046]Xổ:Trúng
kỳ 112: 6 đuôi [1,572,4,  6]Xổ:37 Trúng
kỳ 108: 6 đuôi [1,570,2,  8]Xổ:37 Trúng
kỳ 107: 6 đuôi [1,570,4,  6]Xổ:14 Trúng
kỳ 106: 6 đuôi [1,350,4,  6]Xổ:01 Trúng
kỳ 104: 6 đuôi [3,592,4,  6]Xổ:13 Trúng
kỳ 102: 6 đuôi [1,572,4,  8]Xổ:14 Trúng
kỳ 101: 6 đuôi [5,790,2,  8]Xổ:25 Trúng
  • Power 6/55 6 THIÊN THƯ

  • Power 6/55 9 con giáp đặc biệt
Kỳ 115 [Thân Tuất Ngọ Mão Hợi Sửu Tỵ Tý Thìn]
Xổ:?
Kỳ 114 [Thìn Dậu Tỵ Tý Thân Mão Sửu Tuất Hợi]
Xổ: Dậu 20
Kỳ 113 [Hợi Thân Thìn Mùi Tý Ngọ Dần Dậu Mão]
Xổ: Hợi 18
Kỳ 112 [Tý Thìn Mùi Dần Tuất Mão Hợi Ngọ Sửu]
Xổ: Thìn 37
Kỳ 111 [Dậu Ngọ Hợi Tỵ Tuất Thân Tý Mùi Dần]
Xổ: Dậu 08
Kỳ 110 [Tuất Dần Mão Sửu Dậu Tý Hợi Mùi Tỵ]
Xổ:Dậu 44
Kỳ 108 [Tý Sửu Mùi Dần Hợi Tuất Thân Mão Thìn]
Xổ:Thìn 37
Kỳ 107 [Mùi Ngọ Mão Dậu Hợi Thân Sửu Tuất Dần]
Xổ: Mão 14
Kỳ 106 [Hợi Thân Sửu Tuất Tỵ Ngọ Thìn Mão Dậu]
Xổ:Thìn 01
Kỳ 105 [Tý Thìn Tuất Hợi Dậu Sửu Thân Ngọ Dần]
Xổ: Hợi 18
Kỳ 103 [Ngọ Mão Dần Thìn Dậu Mùi Sửu Thân Tuất]
Xổ: Tuất 31
  • Power 6/55 36 mã đặc biệt
Kỳ 115 [36 mã đặc biệt] Xổ:
【29.14.17.47.26.03.54.11.39.04.38.10】
【48.25.19.23.33.36.32.06.09.45.12.35】
【37.27.55.44.24.41.30.01.16.21.02.43】
Kỳ 114 [36 mã đặc biệt] Xổ: Dậu 20
【08.13.20.07.22.30.25.10.41.17.55.45】
【06.05.47.28.09.54.27.48.15.49.24.31】
【35.01.21.36.16.14.19.12.44.18.26.40】
Kỳ 113 [36 mã đặc biệt] Xổ: Hợi 18
【28.42.11.26.46.25.38.17.15.54.18.13】
【06.33.32.49.04.45.19.02.31.40.36.10】
【34.48.30.44.16.23.35.21.29.14.53.37】
Kỳ 112 [36 mã đặc biệt] Xổ: Thìn 37
【39.05.12.33.48.24.25.43.02.13.06.07】
【29.28.47.35.20.26.09.45.34.10.19.01】
【22.30.08.37.03.46.04.44.31.16.27.41】
Kỳ 111 [36 mã đặc biệt] Xổ: Dậu 08
【19.45.13.43.40.36.06.18.16.33.31.04】
【20.03.32.14.34.24.48.26.07.27.49.15】
【12.38.54.05.09.30.10.23.44.02.25.08
Kỳ 109 [36 mã đặc biệt] Xổ: Tý 41
【05.38.42.11.34.04.27.17.51.47.54.43】
【22.44.18.49.30.35.40.29.25.53.28.31】
【19.33.23.26.41.16.50.45.12.52.09.36】
Kỳ 106 [36 mã đặc biệt] Xổ: Thìn 01
【41.38.24.54.23.01.14.48.47.31.30.05】
【17.22.55.04.40.10.33.52.43.49.07.20】
【11.18.12.44.16.21.50.42.45.36.29.53】
Kỳ 103 [36 mã đặc biệt] Xổ:  Tuất 31
【08.43.16.09.22.01.24.32.33.17.37.06】
【50.15.40.19.48.20.35.26.13.11.30.10】
【25.46.54.38.18.29.31.49.47.27.41.07】
Kỳ 102 [36 mã đặc biệt] Xổ: Mão 14
【24.48.01.28.13.49.27.40.44.31.22.08】
【20.04.05.25.51.30.07.39.37.16.52.12】
【23.29.50.10.14.26.55.41.54.32.19.36】
Kỳ 101 [36 mã đặc biệt] Xổ: Thìn 25
【29.21.40.52.51.38.09.41.11.13.22.45】
【39.17.35.46.43.15.30.04.27.06.02.25
【26.10.31.49.36.32.18.50.23.14.28.34】
Kỳ 100 [36 mã đặc biệt] Xổ: Thân 33
【22.32.10.47.18.51.25.28.37.19.20.44】
【12.02.07.23.39.35.31.36.33.40.38.24】
【29.41.06.04.17.53.21.27.14.43.46.34】
Kỳ 099 [36 mã đặc biệt] Xổ: Hợi 06
【43.09.25.13.22.29.24.27.51.03.05.31】
【32.39.20.14.06.26.16.04.17.46.28.47】
【42.45.50.34.55.10.49.11.21.48.44.53】

website dễ nhớ:vietlottmoi.com

Thông tin tổng hợp,Thông tin nội bộ,Phân tích xu hướng,Tất cả tại: vietlottmoi