website:vietlottmoi.com
website xổ số: vietlottt

Một Con giáp một mã công khai 100%

liên hẹ 1 trong những con giáp:@vietlottmoi

  • Power 6/55 9 con giáp 5 mã số
kỳ 133 6 con giáp bao trúng:Mùi Tỵ Thìn Dậu Tuất Dần
kỳ 133 3 con giáp bao trúng:Mùi Tỵ Thìn
kỳ 133 1 con giáp bao trúng:Mùi
kỳ 133 10 mã bao trúng:10.22.24.36.13.20.32.19.27.39
kỳ 133 5 mã bao trúng:10.22.24.27.39
 
kỳ 132 6 con giáp bao trúng:Ngọ Sửu Mão Tuất Tỵ Mùi
kỳ 132 3 con giáp bao trúng:Ngọ Sửu Mão
 
kỳ 131 6 con giáp bao trúng:Tuất Mão Dần Tỵ Hợi Tý
kỳ 131 3 con giáp bao trúng:Tuất Mão Dần
 
kỳ 130 6 con giáp bao trúng: Thân Tuất Dậu Thìn Mùi
kỳ 130 3 con giáp bao trúng: Thân Tuất
kỳ 130 1 con giáp bao trúng:
kỳ 130 10 mã bao trúng:17.29.09.21.07.19.20.13.25.22
kỳ 130 5 mã bao trúng:17.29.09.21.07
 
kỳ 129 6 con giáp bao trúng:Ngọ Tuất Thân Dậu Thìn Sửu
kỳ 129 3 con giáp bao trúng:Ngọ Tuất Thân
kỳ 129 10 mã bao trúng:23.35.47.43.21.33.45.25.37.28
kỳ 129 5 mã bao trúng:23.21.33.45.28

liên hẹ 1 trong những con giáp:@vietlottmoi

  • Power 6/55 - 6 con giáp đặc biệt
kỳ 133 6 con giáp [Mùi Tỵ Thìn Dậu Tuất Dần]Xổ:
kỳ 132 6 con giáp [Ngọ Sửu Mão Tuất Tỵ Mùi]Xổ:Mão 14
kỳ 131 6 con giáp [Tuất Mão Dần Tỵ Hợi Tý]Xổ:Mão 50
kỳ 130 6 con giáp [ Thân Tuất Dậu Thìn Mùi]Xổ:Tý 17
kỳ 129 6 con giáp [Ngọ Tuất Thân Dậu Thìn Sửu]Xổ:Thân 33

liên hẹ 1 trong những con giáp:@vietlottmoi

  • Power 6/55 - 16 Mã đặc biệt
kỳ 133:[16 mã đặc biệt]Xổ :?
10.22.34.12.24.36.13.25
37.20.32.19.31.15.27.39
kỳ 131:[16 mã đặc biệt]Xổ :50
19.31.43.26.38.50.24.36
27.39.18.30.42.05.17.29
kỳ 130:[16 mã đặc biệt]Xổ :17
05.17.29.09.21.33.07.19
31.20.32.13.25.37.10.22
kỳ 129:[16 mã đặc biệt]Xổ :33
23.35.47.19.31.43.21.33
45.32.44.25.37.49.16.28

liên hẹ 1 trong những con giáp:@vietlottmoi

  • Power 6/55 - BÍ MẬT NỘI BỘ

  • Power 6/55 tự chọn 3 số đầu
Đầu 0: 01、02、03、04、05、06、07、08、09
Đầu 1: 10、11、12、13、14、15、16、17、18、19
Đầu 2: 20、21、22、23、24、25、26、27、28、29
Đầu 3: 30、31、32、33、34、35、36、37、38、39
Đầu 4: 40、41、42、43、44、45、46、47、48、49
Đầu 5: 50、51、52、53、54
kỳ 133: 3 số đầu đặc biệt [0,2,3] Xổ:
kỳ 130: 3 số đầu đặc biệt [1,2,3] Xổ: 17
kỳ 129: 3 số đầu đặc biệt [2,3,4] Xổ: 33

liên hẹ 1 trong những con giáp:@vietlottmoi

  • Power 6/55 Chẵn Lẻ đặc biệt
 Lẻ:01、03、05、07、09、11、13、15、17、19
21、23、25、27、29、31、33、35、37、39
41、43、45、47、49、51、53、55
Chẵn:02、04、06、08、10、12、14、16、18、20
22、24、26、28、30、32、34、36、38、40
42、44、46、48、48、50、52、54
Kỳ 133 Chẵn Lẻ đặc biệt <Chẵn> Xổ:
Kỳ 132 Chẵn Lẻ đặc biệt <Chẵn> Xổ:14
Kỳ 130 Chẵn Lẻ đặc biệt <Lẻ> Xổ:17
Kỳ 129 Chẵn Lẻ đặc biệt <Lẻ> Xổ:33
  • Power 6/55 6 số Đuôi bao trúng
Đuôi 1 :01、11、21、31、41、51
Đuôi 2 :02、12、22、32、42、52
Đuôi 3 :03、13、23、33、43、53
Đuôi 4 :04、14、24、34、44、54
Đuôi 5 :05、15、25、35、45、55
Đuôi 6 :06、16、26、36、46
Đuôi 7 :07、17、27、37、47
Đuôi 8 :08、18、28、38、48
Đuôi 9 :09、19、29、39、49
Đuôi 0 :10、20、30、40、50
kỳ 133: 6 đuôi [7,9,2,4,6,8]Xổ:Trúng
kỳ 132: 6 đuôi [1,5,9,4,6,8]Xổ:14 Trúng
kỳ 130: 6 đuôi [1,3,5,7,2,0]Xổ:17 Trúng
kỳ 129: 6 đuôi [1,3,5,7,4,6]Xổ:33 Trúng
  • Power 6/55 6 THIÊN THƯ

  • Power 6/55 9 con giáp đặc biệt
Kỳ 133 [Mùi Tỵ Thìn Dậu Tuất Dần Ngọ Sửu Thân]
Xổ:?
Kỳ 132 [Ngọ Sửu Mão Tuất Tỵ Mùi Thân Dậu Dần]
Xổ:Mão 14
Kỳ 131 [Tuất Mão Dần Tỵ Hợi Tý Dậu Mùi Thân]
Xổ:Mão 50
Kỳ 130 [ Thân Tuất Dậu Thìn Mùi Tỵ Sửu Dần]
Xổ:Tý 17
Kỳ 129 [Ngọ Tuất Thân Dậu Thìn Sửu Tỵ Tý Hợi]
Xổ:Thân 33
  • Power 6/55 36 mã đặc biệt
Kỳ 133 [36 mã đặc biệt] Xổ:?
【10.22.34.46.12.24.36.48.01.13.25.37】
【08.20.32.44.07.19.31.43.03.15.27.39】
【11.23.35.47.04.16.28.40.09.21.33.45】
Kỳ 132 [36 mã đặc biệt] Xổ:Mão 14
【11.23.35.47.04.16.28.40.52.02.14.26】
【38.07.19.31.43.12.24.36.48.10.22.34】
【09.21.33.45.08.20.32.44.03.15.27.39】
Kỳ 131 [36 mã đặc biệt] Xổ:Mão 50
【07.19.31.43.02.14.26.38.50.03.15.27】
【39.12.24.36.48.06.18.30.42.05.17.29】
【41.08.20.32.44.10.22.34.46.09.21.33】
Kỳ 130 [36 mã đặc biệt] Xổ:Tý 17
【05.17.29.41.09.21.33.45.07.19.31.43】
【08.20.32.44.01.13.25.37.49.10.22.34】
【46.12.24.36.48.04.28.16.40.53.03.15】
Kỳ 129 [36 mã đặc biệt] Xổ: Thân 33
【11.23.35.47.07.19.31.43.09.21.33.45】
【08.20.32.44.01.13.25.37.49.04.16.28】
【40.12.24.36.48.05.17.29.41.06.18.30】

website dễ nhớ:vietlottmoi.com

Thông tin tổng hợp,Thông tin nội bộ,Phân tích xu hướng,Tất cả tại: vietlottmoi